اعضای هیئت مؤسس انجمن

هیئت موسس انجمن خادمان شهدای حرم

اعضای هیئت مؤسس انجمن خادمان شهدای حرم به شرح زیر می باشند :

جناب آقای عباس علیقلی طایفه

جناب آقای عباس صدرالهی

جناب آقای ناصر علیقلی طایفه

جناب آقای حجت الله جمشیدی

جناب آقای عبدالرضا براتی

جناب آقای علی تیموری

جناب آقای علی اصغر آقابالا زاده

جناب آقای حمیدرضا علی پور

جناب آقای صیف الله اشرفی

تهران
۶(°C)